2018

1. DÖNEM DERSLERİ (8 Temmuz – 23 Temmuz 2018)

 

GE 117 – TOPLUMSAL GRUPLAR VE AYRIMCILIK (SOCIAL GROUPS AND DISCRIMINATION)

Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Kenan Çayır

 

 

Bu ders, disiplinlerarası perspektifle ayrımcılık sorununu ele almayı amaçlamaktadır. Derste Psikoloji, Sosyal Psikoloji ve Sosyoloji disiplinlerinin ayrımcılık konusundaki yaklaşımları incelenecektir. Farklı gruplar temelinde ayrımcılık sorununun nasıl ortaya çıktığı ve mücadele yöntemleri hem Türkiye hem Dünya bağlamında ele alınacaktır. Derste özellikle farklı etnik, dinsel, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği grupları, Suriyeli göçmenler, Antisemitizm, İslamofobi, engellilik gibi konular üzerinde durulacaktır.

 

 

GE 118 – SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR (ORAL AND WRITTEN CULTURE)

Öğretim Elemanı: Amed Gökçen

 

Bu ders sözlü ve yazılı kültürlerin tarihi künyesini ortaya çıkarmayı değil, bu alandaki tartışmalardan haberdar olmayı ve yapılacak küçük bir saha çalışması üzerinden sözlü ve yazılı kültür teorilerini daha iyi kavramayı amaçlamaktadır. Sosyal bilimler alanında büyük bir yer edinen “geçmiş” kavramının nasıl değerlendirildiği ve geçmişin sadece zamansal bir süreklilik mi yoksa birbirinden farklı zamanların üst üste veya yan yana yerleştirilmesiyle inşa edilmiş bir yapı mı olduğu sorusu okumalarda takip edilecek tartışmaların başında gelmektedir. Ayrıca tarih disiplininin konvansiyonlarını ortaya çıkaran bu metinlerin nasıl yazıldığı ve neler gözetilerek yazılmış olabileceği mevcut okumalar ışığında tartışılacaktır.

Bu sebeple yazılı ve sözlü kültürün vazgeçilmez öğesi olan “anlatıcı”nın hangi şartlar altında tarihin bir figürü haline dönüştüğü sorunsalı, ders okumalarının sağlayacağı teorik bilgi ile aktarılacaktır. Ders boyunca okunacak metinlere, sürdürülecek tartışmalara ve bu tartışmalara cevap bulunmasını kolaylaştıracak aktivitelere ek olarak ise Kaz Dağlarında sürdürülecek bir saha çalışmasıyla birlikte bu teoriler pratiğe dökülecektir.

 

 

 

2. DÖNEM DERSLERİ (29 Temmuz – 13 Ağustos 2018)

 

GE 114 – ÇEVRE ÇALIŞMALARI (ENVIRONMENTAL STUDIES)

Öğretim Elemanları: Yrd. Doç. Dr. Ömer Albayrak, Kaan Atalay

 

İnsan ve doğa kavramlarının birbirleri ile ilişkileri üzerinden sorunsallaştırılacağı bu derste, Eski Yunan, Modernite ve Antroposen evreleri hakkında tartışmalar yürütülüyor. Eski Yunan’da şehirlerin ortaya çıkmasıyla birlikte mümkün olan doğa kavramının problematizasyonu, psukhe’nin özcü olmayan dinamik yapısı ile birlikte ve bu yapının ortaya çıkardığı diyalektik bir yaşam anlayışı çerçevesinde inceleniyor. Ardından, modernitenin doğa ile kurduğu ilişki, “ikinci doğa” fikri eşliğinde ve modernliğin doğaya bakışı çerçevesinde tartışılıyor. Dersin teorik bölümünün son kısmında ise, insanın doğa ile ilişkisinin tarihine ve vardığı noktanın analizine odaklanılıyor. Modernite’nin etkisiyle geleneksel yaratılış anlatılarına yönelik eleştiri damarının doğa bilimlerinden kaynaklanan kökeni, jeolojik bakışın gelişimi, evrim kuramı gözden geçiriliyor. Bu çerçevede, kısaca, bitkilerin, hayvanların ve insanın evrimi irdeleniyor ve “Homo Sapiens” ile “Toplumsal Ekoloji” kavramları üzerinden çeşitli pratik uygulamalar gerçekleştiriliyor.

 

 

GE 115 – KÜLTÜR, MEKAN VE İNANÇ (CULTURE, SPACE AND BELIEFS)

Öğretim Elemanı: Amed Gökçen

 

Bu ders “kültür”, “mekân” ve “inanç” arasında bulunan bağı ve sahip olduğu önemi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ders süresince, günümüzde var olan kitaplı dinlerin kurallarını ve genel yapılarını anlatmak yerine bu inançların arka planı ve beslendikleri tarihsel süreklilik göz önünde tutulacak; tarih, siyaset ve din gibi disiplinleri hem etkileyen hem de bunlardan etkilenen “kültür”ün değişim süreçleri incelenecektir. Tarih, siyaset, kültür ve din arasındaki mevcut bağın “mekan”dan bağımsız düşünülemeyeceğini dersin uygulanacağı köy örneği üzerinden göstermek; “geçmiş”, “hafıza”, “yazı”, “söz”, “bilgi”, “hatırlama”, “belge” ve “anlatı” gibi tarihten ayrı düşünülemeyecek unsurların nasıl ele alındığını ve bu kavramların çoğu zaman felsefi veya tarihi olmaktan öte siyasi bir yapı içerisinde değerlendirildiğini tartışmak bu dersin amaçları arasında yer almaktadır.

 

  

 

HUM 208 – BEDEN TEMSİLLERİ (REPRESENTATIONS OF BODY)

Öğretim Elemanı: Rahmi G. Öğdül

 

Bu derste, görsel sanatlarda (resim, heykel, fotoğraf ve sinema) ve metinlerde beden temsilleri, beden ve toplum, kamusal ile özel olanın ve toplumsal ile öznel olanın sınırındaki beden, beden kanunları, kutsal beden, cazibenin dışavurumu olarak beden, grotesk, gotik ve barok bedenler, mükemmel ve yoz bedenler, hijyenik beden, modernite ve modernizmin bedenleri, postmodern bedenler, kamusal alanda beden, bedenin uzantısı olarak şehir konuları irdelenecektir.