1. DÖNEM DERSLERİ (4 Temmuz – 19 Temmuz 2019)

 

GE 114 – ÇEVRE ÇALIŞMALARI (ENVIRONMENTAL STUDIES) 

ÖĞRETİM ELEMANLARI: PROF. DR. HATİCE GÜLEN, DR. ÖĞR. ÜYESİ YUK YİN NG, ÇİĞDEM SEZER ZHMUROV

 

Üç bölüme ayrılan dersin ilk bölümü yaşam, ekosistem ve evrim kısımlarını kapsamaktadır. Bu bölüm bilim ve biyolojinin doğasına bir giriş niteliğinde olup, canlı organizmaların özellikleri, organizasyon seviyeleri ve yaşamın çeşitliliğine odaklanmaktadır. Organizmalar ile çevreleri arasındaki karmaşık ilişkileri açıklamak amacı ile ekoloji kavramı da bu bölümün kapsamına alınmıştır. İkinci bölüm, teknoloji kavramı (teknolojinin tanımı ve çeşitleri), teknolojinin çevresel etkileri ve teknoloji kaynaklı çevresel problemleri içermektedir. Bu bölümde, özellikle yeşil teknolojiler başta olmak üzere, biyoteknolojik uygulamalar ve bu teknolojilerdeki son gelişmeler tartışılacaktır.  Üçünü bölüm Biyolojik, Fiziksel ve İnsan-odaklı olmak üzere üç temadan oluşmaktadır. Biyoloji teması biyoçeşitliliğin önemine ve temel ekosistem fonksiyonlarını korumak amaçlı eylemlere odaklanmaktadır. Bu temada hava ve su kirliliğininin olumsuz etkileri ve bu kirlilikleri minimize etmek için kullanılabilecek yöntemler incelenecektir. İnsan teması ise, yerel, bölgesel ve küresel ölçekte mevcut baskılar altında insani gelişmenin nasıl sürdürülebilir olabileceğini araştırılacaktır. Suyun tekrar kullanımı, yeşil yapılar ve geri dönüşüm bu temanın örnekleri arasındadır.

 

 

GE 118 – SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR (ORAL AND WRITTEN CULTURE) 

ÖĞRETİM ELEMANI: AMED GÖKÇEN 

 

Bu ders sözlü ve yazılı kültürlerin tarihi künyesini ortaya çıkarmayı değil, bu alandaki tartışmalardan haberdar olmayı ve yapılacak küçük bir saha çalışması üzerinden sözlü ve yazılı kültür teorilerini daha iyi kavramayı amaçlamaktadır. Sosyal bilimler alanında büyük bir yer edinen “geçmiş” kavramının nasıl değerlendirildiği ve geçmişin sadece zamansal bir süreklilik mi yoksa birbirinden farklı zamanların üst üste veya yan yana yerleştirilmesiyle inşa edilmiş bir yapı mı olduğu sorusu okumalarda takip edilecek tartışmaların başında gelmektedir. Ayrıca tarih disiplininin konvansiyonlarını ortaya çıkaran bu metinlerin nasıl yazıldığı ve neler gözetilerek yazılmış olabileceği mevcut okumalar ışığında tartışılacaktır. Bu sebeple yazılı ve sözlü kültürün vazgeçilmez öğesi olan “anlatıcı”nın hangi şartlar altında tarihin bir figürü haline dönüştüğü sorunsalı, ders okumalarının sağlayacağı teorik bilgi ile aktarılacaktır. Ders boyunca okunacak metinlere, sürdürülecek tartışmalara ve bu tartışmalara cevap bulunmasını kolaylaştıracak aktivitelere ek olarak ise Kaz Dağlarında sürdürülecek bir saha çalışmasıyla birlikte bu teoriler pratiğe dökülecektir.

 

 

 

HUM 207 – DOĞA TEMSİLLERİ (REPRESENTATIONS OF NATURE)

ÖĞRETİM ELEMANI: RAHMİ G. ÖĞDÜL

 

Bu derste, farklı tarihsel dönem ve toplumlara ait metinlerde ve görsel tasvirlerde (resim, fotoğraf, film, belgeseller, reklamlar, enstalasyon sanatı, vb.) doğanın nasıl temsil edildiği irdelenecektir. Doğa ve toplum, doğa ve kültür ilişkisi, sosyal ve kültürel bir inşa olarak doğa, farklı dönemler ve toplumlara göre değişen doğa algısı ve düşüncesi ve buna bağlı olarak değişen doğa temsilleri, metinlerin ve görsel tasvirlerin ışığında ele alınacaktır. Derste, doğanın tahakkümü ve doğa temsilleri, bir görme biçimi olarak peyzaj resmi, evcilleştirilmiş doğa temsilleri, park ve bahçeler, arazi sanatı, turist bakışı ve doğa temsilleri, ekolojik düşünce ve ekolojik ütopyalar, kent ve doğa gibi konular işlenecektir.

 

 

2. DÖNEM DERSLERİ (21 Temmuz – 5 Ağustos 2019)

 

GE 115 – KÜLTÜR, MEKAN VE İNANÇ (CULTURE, SPACE AND BELIEFS)

ÖĞRETİM ELEMANI: AMED GÖKÇEN 

 

Bu ders “kültür”, “mekân” ve “inanç” arasında bulunan bağı ve sahip olduğu önemi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ders süresince, günümüzde var olan kitaplı dinlerin kurallarını ve genel yapılarını anlatmak yerine bu inançların arka planı ve beslendikleri tarihsel süreklilik göz önünde tutulacak; tarih, siyaset ve din gibi disiplinleri hem etkileyen hem de bunlardan etkilenen “kültür”ün değişim süreçleri incelenecektir. Tarih, siyaset, kültür ve din arasındaki mevcut bağın “mekan”dan bağımsız düşünülemeyeceğini dersin uygulanacağı köy örneği üzerinden göstermek; “geçmiş”, “hafıza”, “yazı”, “söz”, “bilgi”, “hatırlama”, “belge” ve “anlatı” gibi tarihten ayrı düşünülemeyecek unsurların nasıl ele alındığını ve bu kavramların çoğu zaman felsefi veya tarihi olmaktan öte siyasi bir yapı içerisinde değerlendirildiğini tartışmak bu dersin amaçları arasında yer almaktadır.

 

 

 

GE 116 – TOPLUM VE EKOLOJİ (SOCIETY AND ECOLOGY) 

ÖĞRETİM ELEMANI: PROF. DR. Y. AYDIN UĞUR 

 

Bu ders insanın doğa ile ilişkisinin tarihine ve vardığı noktanın analizine odaklanıyor. İnsanlık boyunca geliştirilmiş farklı doğa anlayışlarının incelenmesinin ardından yerkürenin tarihine dair bilimsel bilginin serüveni ele alınıyor. Modernite’nin etkisiyle geleneksel yaratılış anlatılarına yönelik eleştiri damarının doğa bilimlerinden kaynaklanan kökeni, jeolojik bakışın gelişimi, evrim kuramı gözden geçiriliyor. Bu çerçevede, kısaca, bitkilerin, hayvanların ve insanın evrimi irdeleniyor. Bir sonraki adımda, evrimsel bakışı mümkün kılan Modernite’nin saldırganlaşmasının sonuçları sorgulanıyor. Doğanın dengesini sarsan ekonomik, teknolojik (endüstriyel, tarımsal) süreçler eliyle meydana gelen büyük tahribata dair analizler sergileniyor ve içine girildiği iddia edilen Antroposen evresine ilişkin açıklamalar irdeleniyor. Doğanın vardığı kırılganlık aşamasının aşılması için önerilen teknolojik ve yönetimsel çözüm önerileri gözden geçiriliyor. Ekoloji-pratik hareketi ve ekolojik demokrasinin olabilirliği tartışılıyor.

 

 

 

GE 117 –TOPLUMSAL GRUPLAR VE AYRIMCILIK (SOCIAL GROUPS AND DISCRIMINATION)

ÖĞRETİM ELEMANI: PROF. DR. KENAN ÇAYIR 

 

Bu ders, disiplinlerarası perspektifle ayrımcılık sorununu ele almayı amaçlamaktadır. Derste Psikoloji, Sosyal Psikoloji ve Sosyoloji disiplinlerinin ayrımcılık konusundaki yaklaşımları incelenecektir. Farklı gruplar temelinde ayrımcılık sorununun nasıl ortaya çıktığı ve mücadele yöntemleri hem Türkiye hem Dünya bağlamında ele alınacaktır. Derste özellikle farklı etnik, dinsel, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği grupları, Suriyeli göçmenler, Antisemitizm, İslamofobi, engellilik gibi konular üzerinde durulacaktır.